Курдистан

PARTIYA EZIDIYEN KURDISTAN

PARTIYA EZIDIYEN KURDISTAN BAVE RIZGAR / Di diroke de ezidi weke din/olek heri kevnar tena naskiren go beri zaine 2000 saal hena le mixabin,dine/ola heri kem di nava olada mayi ji ola ezidiya, li gori hijmare 850 hazar hinek ji dibejin 1,5mil, le hijmarek mezin ji vana xwe Zerdusti dibinen u ne ezdayi,go piraniya van li Hindistan dimine.

Li gori qu ez zanim 850hazar ezidi li cihane maina,ew ji geleki belawela maina, piraniya van nezi 550,000li basure kьrdistan diji, hijmarek bicuk li suri, iran, tirki, weki sowyeta bere, li ermenistane, avrupaye di bin astengiyen mezin da jiyana xwe berdevamdiken.

Tirsa heri mezin ji eva qu ezidi di nava ve civak de bena hundakirene, u signale go tena daine ji liber cave mena wilo/wisa te xwiyakiren go ezidi werin hundakiren,em di nava civakek pesketi u civakek wekiri dena,hedi pevista go em herf u hadete xwe (kьltura xwe) bi parezin,ev ji be goman ne hesana.

Lawma ji ez pir giring pevist dibinem,go ezidi biben xwedi hez, u yekitiyek be afirandin,belki kesen/miroven bejen, gelek yekiti li ser nave ezidiya haten cekiren /afrandin,rasta he hata iro ji mevcuden,ez debejim van ji li gori delfeten xwe kar u bar ji bo yi ola xwe kirena,hata bi deverke ji anina, li gori min ew gaven go avetina ji boyi peseroja me gaven diroki bun le ne besa,gelek sehxsa/mirov hebun dinava van organizasyonade go berjevendiyen xwei saksi diken pilana pesi ola xwe u netava xwe difrosen.
mixabin jiyana avrupa jiyanek pir zor u zehmete go em bixwazin ve ola rengin li ser piya behelen gringa em xebateke ji boni van ji biken,ji ber qu ev parcak ji gele kurdin. le belle vexta go em ji dil u can bi rasti em bixwazin gavina ji boi ezidiya u peseroja ezidiya bavejin eme biserkevin.

Ev yekitiya go ben sazkirene dive qu tamame ezidiya ego de nava kurdistaneda u ezidiye cihane girede u berpirsiyariya xwe zanibe u teqiliyen xwe bi van partiyen go iro ji hena deyne xabaten van ji neyen bin cav kirene.Li avrupa gelek komela gelek civak hatin afrandin le belle ne serbixwe di mesin,lawma ji ev be serneketin u bahweriya gel/millet ji bi van kesan hedi nema,ji ber qu bi rasti van her tim berjevendiyen saxsi dana pes u parastina, ez naxwazim iro roj tu kesi tu sexsi rexnebikem u ez hevi dikem go kes ve ne wek rexne ji bebinen, ji ber qu ev rastiyeka,gele ezidi hertim ji (hela) tarefe mirov u sexse xeyri ola ezidi hatina be karanin u mesandin,ev ji be goman dive qu normal be diten, ji ber qu ola ezidiya tu cari bi rengeki AZAD-SERFIRAZ xwe ifade nekeriya u pirsgerken xwe careser nekirina.

Go hedi ezidi qaderea xwe bi deste xwe tayin biken u li hev xwedi derkevin.Li vir te diyarkiren go cikas listek xap u xapinok li ser sere ezidiya ten listene, li gori bir u bahweriya min edi roj hatiya go em ji van kesen go dixwazin ola me bifrosin, dijbertiye diken navbera berayen misilman u ezidi em bejin van mirova van kesa edi besa.Em hedi nehelin bi gele kurd u ola ezidiya bilizin.

Le careseri ciya?

Ez dibejim careseri eva qu ezidi bi xwe ne giredayi tu sexsi tu rexistine siyasi ben.bi xweser partiyeke li ser nave ezidiya go tiste ezidiya hembez bike u ezidi tew di navde cih bigren, xwe ifade biken,hevceya go ev parti serbixwe be,le giringa veka partiyek kurdi (PARTIYA EZIDIYEN KURD) yani xwe kurd bibine be afrandin u be naskirene.naye we mahna (Wateye)go ev partiya li diji mirovnan yan ji li hember neteva xwe ve be sazkirene di virda lazima go bi sasi neye fahmkiren.

Ne xer,ji ber qu ez ve gave pir girng dibinem,pevistiya ezidiya bi partiyeke bi wi rengi heya,ezidi heta iro roj, ji kurda ne cudane u nayen cudaqirene ji,cawa neynuk ji gost naye cude kirene ezidi ji gele kurda nayen cudakirene( vaqatandine) ev kesen/miroven/ insane bejen ida biken, be ezidi ne kurden u wi tisti bi parezen, ev bixwe ne kurda,u ezdayiti ji nasnekiriya,ji ber ku min li jore ji ani ziman ola ezidiya di nava MEZOPOTAMIYADA oleki heri kevnare,qewl u beyten ezidiya giredana jine ezidiya,sal u sapike pey/meren ezidi, HERF U HADET ezidiya, ZIMANE ezidiya,CEJN,IDE,TERIQET,IBADETEezidiya,rabun u runistena ezidiya,hata bi wesartina MIRIYE EZIDIYA bi qurtasi kьltura ezidiya u her wiha tev bi kurdiya.we kurd ji bimine.

Bi sede sala ezidiya li ser xaka kьrdistan ala rengin parastina bi ceken kesk u sor u zer li ser piya histina,Zimane kurdi di bin zilm u zora dewleten dagirker da parastina.Ji bo wilo ji ew miroven de bejin ezidi herebin ev dijmine gele kurdin u ev tu cari ji naye qabulkiren go van gotina ji ola ezidiyare bejin.

Li gori min ezidi zenginiyek mezinin ji bona kьrdistane,hevceya kurda bi ola ezidiya heya li gelek ciha te pirskerene gelo ezidi ji kurdana an kurd ji ezidiyana,bersiva ve ne geleki zora min li jor ji ani ziman ez hev ce nabinem go ez dubarebikem, ji ber qu dirok we bersive dide.yani ezidi kurde resanin .

Ev partiya go be sazkirene,dive qu bingeha ve diyar be vekiri be. ,ji her helle xuewa,ya heri giring ji eva qu demoqrat be,humanbe,(neutral be) be bend be, LI diji her siqle serbe,karibe rolla xwe ya oli belize,her tim qaribe, be van ole din eh derdora xwe weka misilmana (Suni)fileh (xacperst) asuri,suryani,qeldani,alawi,teqliyen dostani berfireh bike.dijminatiya tu kesan rexistina neke.

Dive qu,weka (Vatiqan)go cihe we li Italya daniya le bes tiste/hemu bi gisti xacpersten cihane yani fileh, asuri ,qeldani ,katolik ,evangeli,ortodox,uhw,bi gisti himbez dike.seroke ve PAPST JOHANIS A rasta belki miroven bejin ev rengeki aristrokrasiya, ne hemdema,li ser xaka walate me nikare bi serkewe, ez dibejim belle kare bi serkewe le bes ev ji mecbura/pevista serokatiya ve were hilbijartin vi wexti di keve nava DEMOQRASIYE!!

MIN GOT DI RENGEKI VEQA VATIQAN,WEK MINAK, MODELL, JI BONI EZIDIYA PEVISTA !!!

Divirde ez dixwazim diyarbikem go ne tene mala mira,serokatiye hak dikin, pevist go,sehx,pir,qaval,faqire ezidiya serokatiya We partiye pekbinen.
Ji bo we yeke ji partiya go be sazkirene dive qu xebate li ser nujenbuna LALISA NURANI bekarbine, beri her tisti,dive qu be nu kirene,weka ree ve, nawa ve be restorasiyonqirene,veka(kahreba) Ceyran,WC,teleqominikasion,u be teybeti li der dora ve otel ben afrandin,ez weya pir gring dibinem ji ber qu Lalisa Nurani ji bona ola ezidiya SEMBOLA.Gelek insan mirov daxwaziya wan ewa qu heca ezidiyai ya muqadez bibine u pe tauef biben,ji xeyni gele ezidi avrupi,misilman daxwaziya wan heya go LALIsA NURANI bi cawe xwe bibinen.

Ji boni willo ji ez gring u pevist di binem go xebat li ser wan xalen go min anin ziman be bi karanin,Ji boyi qu em kariben LALISA NURANI biqen bin himaya (UNESCO)!!!

Vi wexti tu kes nikare, vek van herisen davi ego terцrista biren li ser parzgehen ezidiya i piroz,
ji boyi qu em kariben re li bьyeren bi wi rengi bigren pevistiya me be PARTIYA EZIDIYEN KЬRDISTAN HEYA,
wi wexti parezgehen ezidiya ve ben parastin.u deriki/bergeheki nu ji boyi asitiye ve be weqirene.
Vaxta go ev tisten min kiren rez, ben be karanin vi wexti em zanin go ev parti,serokati ve,bi rasti ji dil u can xebat dike u bahveriye ji eme kariben pe binen!!!

Min got hewceya/pevistiya ezidiya bi partiyeke heya go mafen ezidiya bi pareze,li gori min wexta em ve gava diroki navejin,hundabuna ezidiya ne dura.

Waya kevire divar e fermana 73 ten lekirene,ve care ez bahverkim,go daviya ezidiya ve be, Wexta go ezidi ne xwedi hezben, ne xwedi rexistinben,cihe me ve belki li kurdisan ji tunebe»!!

Em nikarin iro roj raye xwe (DENGE) xwe biden ji boni parlemere ezidi tekevin nava PARLEMNTOA HEREMA KURDISTANE.

Ez li vir dixwazim pirseke bikem gelo cend parlementaren ezidi di nava parlemento a herema kurdistana azad da hena?

Ez karim bi reheti bejim ne yek jI .belki miroven bejin na rasta yek heya ev ji zilame PDK ye.

Cima gelo parlemnter ezidi tune?

Ji ber qu ezidi li vedere be hezen,be rexistenen,be serokatina,lawma ji nikaren parlementare ji nava ezidiya hilbejeren.Wexta em pesi li van pirsgereka negrin em nikarin gьlь gazine xwe ji tu kesi biken,u bejin cima kursiyen me di nava parlementoa herma kurdistana basur da tune.
Le bes wexte em xwedi rexisten ben,eme kariben denge xwe ji bilind beken,li parezgehen xwe xwedi derkevin,li kiteben xwei piroz muqadez xwedi derkevin,u van kiteben xwei giranbiha nujen biken.
Megot ew pesneyareka go mirov karibe li ser gengesa bike,ez hevidikem u bahwerim, go tu astengi ji hela partiye siyasiwa e kurdistan ve derneakevin.

Bilakiz ez di bejim tu partiye siyasi ve qelma nekin pesiya ve PARTIYA EZIDIYEN KURDISTAN.Ez di ve bahveriyedema go partiyen kurdistan ve pir kefxwes ji biben, ji ber qu ew parti ve xizmete ji ola ezidiyara bike,ve xorten ezidi perverde bike,di ware cand,ziman,hьner,muzik,uhw,wi vexti xizmeta ve partiye tev ji boni kurdistanebe.

Ez li vir hedi naxvazim zede direj bikem ez kombikem u cend xale giring binim ziman li vir.
Beri go parti vere damezrandin,bingeh jera hevceya,beri hertusti gringa go qomisyonek be kemani ji 10 mirovan vere hilbijartin.
Ev qomisyon gringa go xebate li ser komela bike u damezrine.Ez bahverim vexta go ev xalen min anin ziman tevd verin bi karanin, Vi vexti ez tu astengia ji bona damezrandina
PARTIYA EZIDIYEN KURDISAN NABINEM.
LI SER MODEL EZ DIXWAZIM DI NIVISANDINEKDIDA ZEDE LI SER BISEKINEM RAVASTIM BERFIRAHTIR BINVISIM.

SILAV U REZ

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top
Translate »